Program för Vänsterpartiet i Kramfors 2018-2022

Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste!

Vänsterpartiet har en tydlig politik för jämlikhet i samhället och jämställdhet mellan könen. Vänsterpartiet är ett parti som för en röd politik på en ekologisk och mänskligt hållbar grund.

Ett jämlikare samhälle är grunden för bättre hälsa, mindre utslagning, mindre kriminalitet. En omfattande forskning stöder att så är fallet. Ju större skillnader i levnadsvillkor i befolkningen desto större samhällsproblem.

Vår politik syftar till att minska klyftorna mellan olika grupper i samhället. Det är vår nationella politik som Vänsterpartiet drivit framgångsrikt sedan förra valet i förhandlingar med regeringen. Lokalt är inriktningen densamma. Vänsterpartiet har nationellt fått igenom ett 80-tal förslag i förhandlingar med regeringen. Dessa satsningar har fått genomslag lokalt i form av till exempel avgiftsfri simskola, satsningar på förlossningsvård, höjd ersättning i sjukförsäkringen, höjt studiebidrag, ekonomiskt stöd till utsatta grupper. Vänsterpartiets politik skapar ett mer jämlikt Sverige.

Det är vår tur nu:

 • En nationell vänsterpolitik för jämlikhet och ekonomiska reformer som riktar sig till de med störst behov. Detta skapar förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete!

Skola och utbildning.

Skolorna i Kramfors ska arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Undervisningen ska vara likvärdig var man än bor i kommunen. För att underlätta för barn och unga med sämre studieförutsättningar ska läxhjälp erbjudas inom den samlade skoldagen.

Vi är emot friskoleetableringar eftersom de ökar segregationen. Skolan är inte till salu och ska inte vara föremål för en marknad vars främsta syfte är att skapa vinster till aktieägarna.

Skolan är de ungas viktigaste arena och ytterligare ansträngningar ska göras för att fånga upp de med tidiga avhopp från skolan. Vårt mål är att 100 % av alla barn och unga ska kunna passera grund- och gymnasieskola med godkända betyg.

Tidigt stöd i livet och i skolan minskar riskerna för senare problem och avhopp i skolan. Här gäller det att utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer i samhället för att stödja barn och unga som befinner sig i riskzon.

Skolan är barnens arbetsplats. Skolmiljön behöver förbättras. Mobbing stoppas genom snabba åtgärder och ett förebyggande arbete . Toaletter och duschutrymmen ska förbättras. Den HBTQ-certifiering som Ådalsskolan genomgått måste följas upp och även spridas till andra skolor. Det handlar i grund och botten om mänskliga rättigheter, om att få vara och bli respekterad för den man är.

Under mandatperioden vill vi även undersöka möjligheten till att erbjuda frukost på skolorna, för att förbättra och skapa mer jämlika studieförhållanden för alla barn.

Barn och unga i vår kommun lever utspritt i många olika samhällen. De har behov av att kunna ta sig mellan orterna för aktiviteter och för att träffa kamrater. Detta skulle underlättas om kollektivtrafiken görs tillgänglig genom fler avgångar och låga priser för resor för barn och unga i skolåldern.

Studieförbunden har en viktig roll för folkbildningen av vuxna och även för kulturen i kommunen och har spelat en avgörande betydelse för integrationen av nyanlända under de senaste åren. Därför vill vi öka stödet till verksamheten. Det är också viktigt att ytterligare ansträngningar görs för att få fler högskoleutbildningar till kommunen, då dessa ökar Kramfors attraktivitet och tillgängliggör högre utbildning för fler.

Det är vår tur nu:

 • 100 % av alla barn i Kramfors ska kunna passera skolan med godkända betyg.
 • Det är dags att skolbarnen i kommunen erbjuds en läxfri fritid genom läxhjälp inom den samlade skoldagen.
 • Inget barn ska behöva hoppa av skolan pga. vantrivsel, mobbing och otillräckligt stöd.

 

Socialtjänst och äldrevård

Inom socialvård och äldrevård arbetar många kvinnor. 8 timmars arbetsdag är naturligtvis en grundförutsättning då heltidstjänster ska erbjudas men arbetsuppgifterna är många gånger tunga, vilket kan leda fram till höga sjukskrivningstal. Inom socialtjänsten förekommer ganska ofta avhopp då arbetsförhållandena stundtals är tunga och utmattande. Behovet av stafettsocionomer ökar. Försök med arbetstidsreduktion ned mot 6 timmar per dag i flera andra kommuner har visat sig ge bättre hälsa och lägre sjukskrivningstal. Vänsterpartiet är generellt för 6 timmars arbetsdag som en ny och modernare norm i arbetslivet. Vi menar att det nu är dags även för Kramfors kommun att initiera försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom socialtjänst och äldrevård.

Hur arbetet organiseras har också stor betydelse för trivsel och risk för utbrändhet. Att ha möjlighet att påverka sina arbetstider är betydelsefullt, men också hur arbetet rent konkret skall organiseras. Olika modeller för tidsrapportering existerar. Olika modeller för arbetsorganisation likaså. Det är dags att utvärdera arbetsförhållandena i vår kommun och ta ställning till om ytterligare kan göras för att öka arbetstillfredsställelsen och effektiviteten inom hemtjänsten.

Förebyggande arbete gentemot barn och unga behöver stärkas. Ju tidigare insatser som socialtjänst kan erbjuda, desto bättre för utsatta familjer och deras barn. Vi menar att detta arbete måste vara prioriterat under den närmaste mandatperioden.  Tidiga insatser lönar sig och ger stora vinster för alla i längden.

Hemtjänsten är en utpräglad kvinnodominerad verksamhet. Det är dags att verka för en förändring och aktivt försöka få fler män intresserade av vård- och omsorgsarbete. Många av våra nysvenskar kommer från andra kulturer där det manliga inslaget i vården är betydligt större. Detta bör kunna medföra att vi kan utbilda och attrahera fler män till vården. Behovet av arbetskraftstillskott är stort.

Personal inom äldrevården och hemtjänsten har också behov av vidareutbildning, inte minst inom demensvården. En satsning på vidareutbildning ökar attraktiviteten och effektiviteten. Yrkeshögskolan i Kramfors har här en viktig roll som behöver uppmärksammas.

Det är vår tur nu:

 • Alla har rätt till heltider inom den kommunala organisationen.
 • Vi vill pröva 6 timmars arbetsdag som norm för utsatta arbetsgrupper inom ex socialtjänst och hemtjänst.
 • Arbetstillfredsställelse och effektivitet ska förbättras. Dags att se över nuvarande arbetsorganisation.
 • Utveckla arbetet med tidiga insatser gentemot barn och unga och stärk samverkan mellan myndigheter!

 

 

Integration och bostäder

Sedan 2015 har vi inte haft en minskande befolkning i kommunen. Detta ställer krav på tillgängliga bostäder av olika slag. För första gången på länge planeras det för bostadsbyggande.  Mindre hyresrätter är efterfrågade av både ungdomar och pensionärer. Fler bostadsrätter i kommunens större orter ger äldre möjlighet att flytta in. På så vis kan villor bli till salu, så att barnfamiljer kan flytta in. Många nysvenskar har barn och behov av större lägenheter gärna i centrala lägen för att underlätta integrationen i samhället vad gäller språk, utbildning, arbete och samhällsliv.

Kommunens verksamheter måste ta ett fortsatt stort ansvar i att skapa arbetsmöjligheter för våra kommunmedborgare, särskilt för de som står långt från arbetsmarknaden och har bristande arbetslivserfarenhet. Praktikplatser, lönebidragsanställningar och etableringsbidrag av olika slag ska naturligtvis nyttjas så långt det är möjligt. Fler arbetsmarknadsutbildningar och högskolekurser i vår kommun bidrar till anställningsbarhet, men också till att fylla vakanser och efterfrågan från näringslivet.

Det är vår tur nu!

 • Vi vill stärka samverkan mellan den kommunala förvaltningens olika grenar och arbetsförmedling för en effektivare och snabbare integration.
 • Kommunen måste vara föregångare och i än högre grad öppna upp för olika typer av praktik- och anställningar för kommunmedborgare som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

 

Framtidens landsbygd

Norrlands och Sveriges framtid ligger i dess möjligheter att etablera verksamheter och boenden i vår region. I en framtid kommer matproduktion att vara en viktig faktor. Matsuveränitet betyder att vi har förmågan att själva producera det som vi konsumerar. Så är inte fallet i dagsläget. Landet är starkt beroende av import och detta gäller även vår kommun. Självförsörjningsgraden nu ligger på endast 50 %.

Det är vår tur nu!

 • Utreda möjligheterna till landsbygdsprojekt, nya former för bysamverkan, lokal matproduktion och modernt boende på landsbygd med bredband, klimatsmart byggande, energieffektivisering, lokal matproduktion och nya former för demokratisk deltagande och beslutsfattande

 

 

 

Miljö och klimat

Agenda 2030 anger grunderna för det förändringsarbete som samhället måste genomgå för att skapa en hållbar utveckling. Kommunen måste snarast anpassa samhällsutvecklingen efter de riktlinjer som finns i Agenda 2030. Transporter och näringsliv i kommunen ska snarast ta sikte på ett nollutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Det måste bli enklare för invånarna att sortera hushållssopor. Vi vill utreda möjligheten att införa sorteringskärl för hushållsbruk samt besluta om återvinning av matavfall.

Det är vår tur nu!

 • Utreda möjligheten att införa sorteringskärl för hushållsbruk och besluta om återvinning av matavfall.
 • Nollutsläpp i kollektivtrafiken
 • Inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska användas av kommunen efter 2025.
 • Energibesparingsåtgärder i det kommunala bostadsbeståndet genom energieffektivisering och solpaneler. Fossilfritt Kramfors från 2040!
 • Kommunal elkonsumtion från gröna källor
 • Ekologiska livsmedel ska 2020 utgöra minst hälften av den mat som kommunen serverar.
 • Klimatsmart tänkande i de kommunala verksamheterna.
 • Utreda hur återvinning av hushållsavfall kan förenklas.

 

Kultur:

Kramfors kommun är känd för sin kulturskola. Vi ska arbeta för att kommunen håller en fortsatt hög profil då det gäller kulturutbud och möjligheter att delta i kulturskolans aktiviteter för barn och unga. Vi vill se fortsatt avgiftsfrihet och ytterligare ansträngningar att bredda verksamheten, och inte minst att engagera fler pojkar och unga män. Såväl patriarkala som rasistiska strukturer och klassamhället skapar hinder för människor att utöva och ta del av kultur. Det måste vi motarbeta.

Problematiken kring Mannaminne måste få en lösning. Mannaminne är en unik konstnärlig värld, som inte har någon motsvarighet i landet. Ekonomiskt kan verksamheten vara för tung för kommunen, så andra finansieringsalternativ måste utredas. Mannaminne måste behållas, vårdas och utvecklas, på konstens och kulturens villkor.

Arbetets Ådalen måste ytterligare lyftas fram. Den unika historien riskerar att falla i glömska. Sveriges välstånd har delvis byggts upp i våra trakter. Händelserna kring Ådalen 1931 skall hållas i aktivt minne. Kramfors kommun kan ta ett aktivt initiativ tillsammans med fackföreningsrörelsen och initiera forumdagar runt den 14 maj varje år. Dessa forumdagar kan göras till en lokal manifestation av arbetets villkor och viktiga samhällsfrågor.

Arbetsmarknaden för de kulturella och kreativa näringarna är svag i vårt län. Resultatet av konstnärligt skapande kan inte likställas med vanliga varor och tjänster utan har en särskild dimension. Marknadskrafterna kan inte ensamma garantera kulturell mångfald, vare sig lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt, utan huvudansvaret för detta vilar på det allmänna och på kulturpolitiken i stort. Kommunen måste för att bli än mer attraktiv stärka kulturens roll i den offentliga miljön.

Vi vill att biblioteken i Kramfors värnas och utvecklas: filialerna såväl som bokbussen. Vi ser goda möjligheter för att de olika verksamheterna i huvudbiblioteket, biblioteket, konsthallen och biografen, kan förstärkas, integreras och utvecklas.  Satsningar på läsfrämjande insatser bör prioriteras.

Det är vår tur nu!

 • Fortsatt stöd till biblioteksverksamheten, en verksamhet som är av stor betydelse för integration och folkbildning!
 • Rädda Mannaminne!
 • Utveckla konceptet Arbetets Ådalen!

Näringsliv, turism. Bredband och kommunikationer

Höga kusten lanseras nationellt och internationellt. Den inhemska turismen kommer sannolikt att öka ytterligare. Samverkan mellan alla kommuner med anknytning till Höga kusten ska naturligtvis stöttas för att skapa intressanta besökspaket En expanderande turism skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna att människor söker sig hit till våra trakter för boende.

För att öka attraktiviteten i kommunen är en utbyggnad av bredbandsstrukturen av största betydelse. 2020 är det nationella målet 95% täckning, men i Kramfors har vi långt kvar för att nå dit. Därför måste kommunen snarast öka ansträngningen för att närma sig målet. Det kan göras genom det kommunala bolaget Mediateknik och på andra sätt.

Utbyggd kollektivtrafik är en annan förutsättning för att landsbygden ska vara levande samtidigt som bilberoendet kan minska. Vi vill se mer satsningar på effektiv kommunal kollektivtrafik med låga biljettpriser. Dessutom vill vi se ökade möjligheter till cykelkommunikation genom bättre cykelvägar. Vi vill även se försök med samåkningspooler och inrättande av laddningsstationer för framtida eldrivna fordon.

Med dagens teknik kan också företag och traditionellt urban verksamhet förläggas i landsbygd och glesbygd. Dessa visioner ska omsättas i konkreta förslag och verksamhetsidéer inte minst av en aktiv kommunal organisation, som ser framtidsmöjligheter.

Det är vår tur nu!

 • Kommunen måste öka ansträngningarna för att närma sig målet om 95 % bredbandstäckning till 2020.
 • Bättre cykelvägar i vår kommun.
 • Inrätta laddstationer för eldrivna fordon.
 • Effektiv kollektivtrafik med låga biljettpriser.

Samverkan i vården

Vänsterpartiet vill att kommunerna och regionen (i vårt område Sollefteå och Kramfors kommuner och Region Västernorrland) bildar gemensamma organisationer, så kallade sammanhållna vårdområden, där de gemensamt ansvarar för och driver hela vårdkedjan med primärvård, sjukhus, hemsjukvård och omsorgsverksamhet. Genom att kommun och landsting går ihop och agerar som en huvudman minskar risken för att patienter faller mellan stolarna samtidigt som man kan göra samordningsvinster och få en bättre ekonomi.

Det är vår tur nu!

 • Vi kommer arbeta för att Kramfors kommun kan få tillstånd ett sammanhållet vårdområde tillsammans med Sollefteå kommun och Region Västernorrland.

 

VÅRT PROGRAM I KORTHET:

Samhällets reformer ska gå till de som har störst behov! Ingen ska behöva fara illa på grund av neddragningar i arbetslöshetsunderstöd, utförsäkringar, bristande samordning mellan myndigheter, dåliga arbetsförhållanden inom hemtjänst och socialtjänst, bristande stöd i skolan till utsatta elever…

 

Vänsterpartiet i Kramfors anser därför att……

 • Det är dags att fokusera på jämlikhet och stöd och insatser för de som har störst behov!
 • Det är dags att pröva på 6-timmars arbetsdag som heltidsnorm på utsatta arbetsplatser inom hemtjänst och socialtjänst!
 • Alla barn ska trivas och kunna klara skolan med godkända betyg!
 • Det är dags att skolbarnen i kommunen erbjuds en läxfri fritid genom läxhjälp inom den samlade skoldagen.
 • Vi måste intensifiera arbetet med att ge tidigt stöd till utsatta barn och unga.
 • Det är dags att alla ska ha rätt till heltidsarbetstid i den kommunala organisationen.
 • Det är dags att se över arbetsformerna inom hemtjänsten, så att arbetsmiljön förbättras och sjukskrivningstalen minskar.
 • Det är dags att se till att kommunen tar rejäla steg fram mot ett fossilfritt samhälle. Inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska användas av kommunen efter 2025. Vi vill att Kramfors skall vara fossilfritt senast 2040.
 • Kommunala resor med flyg skall kraftigt begränsas till förmån för tågresande.
 • Det är dags att förse hela kommunen med bredband, en förutsättning för landsbygdsboende.
 • Det är dags att höja ambitionerna då det gäller ekologisk upphandling (50 % av livsmedel år 2020) och då det gäller billig och tillgänglig kollektivtrafik.
 • Det är dags att ytterligare öppna upp de kommunala arbetsplatserna och tillgängliggöra dessa för nyanlända som har behov av att komma in på arbetsmarknaden. Och att utmana det privata näringslivet att göra det samma!
 • Det är dags att tillsammans med regionsjukvården och Sollefteå kommun ta steg mot sammanhållna vårdområden, dvs. sjukvård och hemtjänst i tät samverkan.

 

Vi finns på Facebook: Vänsterpartiet Kramfors

www.kramfors-adalen.vansterpartiet.se

www.vansterpartiet.se  Bli medlem!


 

Vår Facebook-sida
Vår Facebook-sida
 • Ekonom­isk jämlik­het får Sverige på fötter 6 oktober, 2020
  Vänsterpartiet föreslår i sin höstbudgetmotion en kraftig omfördelning mellan rika och fattiga för att ha råd med permanenta och väl tilltagna satsningar på den gemensamma välfärden. – Vår budget syftar till att bryta den farliga trenden med ökade klyftor som regeringen blundar för. Ojämlikhet skapar ett samhälle som inte funkar bra. Vänsterpartiet inte bara inser, […]
  jonwik
 • ”Nu får det vara slut på nedskärningar” 2 oktober, 2020
  Många kommuner tvingas till fortsatta nedskärningar i förskolan, skolan, idrottsverksamhet och äldreomsorg de närmaste åren. Kommunpengarna i regeringens budget räcker långtifrån. – Nu får det vara slut på nedskärningarnas tidevarv. Det eviga jagandet efter pengar har redan fått allvarliga konsekvenser i verksamheterna. Vill vi upprätthålla en värdig äldrevård för mormor och ha bra skolor och […]
  jonwik
 • Vänsterpartiets kongress skjuts fram 21 mars, 2020
  På grund av coronapandemin har Vänsterpartiet beslutat att skjuta fram sin partikongress. Istället för i maj hålls kongressen 29 oktober till 1 november 2020. Jonas Sjöstedt har tidigare meddelat att han inte ställer upp för omval som partiledare på kongressen. Beslutet om att skjuta fram kongressen innebär att han är kvar som partiledare till dess. […]
  Tommy Gabrielsson