sida

Program för Vänsterpartiet i Kramfors 2023-2026

Ett hållbart Sverige för alla!

Vänsterpartiet har en tydlig politik för jämlikhet i samhället, jämställdhet mellan könen och för en röd politik på en ekologisk och mänskligt hållbar grund.

En hållbar utveckling avseende klimatet är inte möjlig utan social rättvisa och ökad jämlikhet, inom landet och mellan länder.

Ett jämlikare samhälle är dessutom grunden för att kunna bekämpa splittring, utanförskap och kriminalitet. Tidigt förebyggande insatser riktade till barn och unga, en politik för full sysselsättning och en inkluderande skola är några av de grundstenar som samhället ska byggas vidare på.

Vänsterpartiet är motståndare till privatisering av vård, skola och omsorg. I stället för RUT-tjänster ser vi hellre en stärkt hemtjänst. Välfärden ska finansieras genom högre skatter på kapital och höga inkomster.

För att genomföra detta i Kramfors kommun krävs:

 • En nationell vänsterpolitik för jämlikhet med ekonomiska reformer som riktar sig till de med störst behov.
 • En nationell klimatomställningspolitik som inkluderar jämlikhetsreformer.
 • Ett större ekonomiskt stöd till regioner och kommuner som skapar förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete!

 

Investera i Klimatet!

Agenda 2030 anger grunderna för det förändringsarbete som samhället måste genomgå för att skapa en hållbar utveckling. Kommunen måste snarast anpassa samhällsutvecklingen efter de riktlinjer som finns i Agenda 2030. Kommunens klimatpolicy och Klimat- och energistrategi 2022-2030 är vägledande för omställningsarbetet. Transporter och näringsliv i kommunen ska snarast ta sikte på ett nollutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Kommunen måste ha en kontinuerlig dialog med näringslivet i kommunen för att i samverkan kunna skapa hållbar företagsamhet.

En välfungerande kollektivtrafik är en viktig del för att möjliggöra för alla kommunmedborgare att transportera sig kollektivt istället för att ta bilen. Det möjliggör också för barn och ungdomar att resa i kommunen och ta sig mellan orterna för aktiviteter och för att träffa kamrater. På sikt arbetar vi därför för att kollektivtrafiken ska göras tillgänglig genom fler avgångar och låga priser, och vi vill även se över möjligheten att ha den i egen regi. Vi arbetar för att möjliggöra persontrafik övre ådalsbanan mellan Umeå- Örnsköldsvik- Östersund. Dessutom vill vi se ökade möjligheter till cykelkommunikation genom bättre cykelvägar. Vi vill även se försök med samåkningspooler och inrättande av fler laddningsstationer för framtida eldrivna fordon.

Flyg är i dagsläget ingen hållbar verksamhet. Alternativen finns redan. I länet finns det i dagsläget tre flygplatser. Vi vill tillsammans med övriga kommuner i länet se över det framtida behovet av flygplatser med målet att stänga ner två av länets flygplatser. Med nedstängning av flyget frigörs medel som kan användas till ex energieffektiviseringar, utbyggd kollektivtrafik mm.

 • Fler gång- och cykelvägar i kommunen.
 • Inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska användas av kommunen efter 2025.
 • Energibesparingsåtgärder i det kommunala bostadsbeståndet genom energieffektivisering och solceller. Nybyggnationer ska vara hållbara och klimatsmarta.
 • Kommunens elkonsumtion ska komma från förnyelsebara källor (sol, vind och vatten).
 • Det kommunala skogsbeståndet ska brukas med hållbara metoder!
 • Ekologiska livsmedel ska 2025 utgöra minst hälften av den mat som kommunen serverar.
 • Närodlat ska utgöra en allt större del av den kommunala maten.
 • Arbeta för en utbyggd ladd-infrastruktur.
 • Vi vill att kommunen ska vara en möjliggörare och pådrivare för en utveckling mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i kommunens näringsliv.
 • Vi vill göra en utredning av hur en satsning på kollektivtrafiken med syfte att öka resandet i kommunen genom mer tillgänglig trafik och lägre avgifter/avgiftsfrihet kan se ut.
 • Arbeta för persontrafik övre Ådalsbanan, Umeå- Örnsköldsvik- Östersund.
 • Utred länets behov av flygplatser med länets övriga kommuner med målsättning att stänga två av flygplatserna.

 

Utbildning är nyckeln till ett bättre samhälle

Skolorna i Kramfors ska arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Undervisningen ska vara likvärdig var man än bor i kommunen. En utredning 2018 om läxor konstaterar att skolan genom sitt kompensatoriska uppdrag ska ta hänsyn till att alla barn inte har det stöd i hemmiljön som kan behövas för ett framgångsrikt läxarbete. För att underlätta för barn och unga med sämre studieförutsättningar ska alla barn och unga erbjudas utvidgat pedagogiskt stöd inom den samlade skoldagen.

Vi är emot marknadsskolan, det innebär att vinstdrivande aktiebolag inte ska få driva skolor och skapa vinster på våra barns skolgång.

Kramfors kommun har många engagerade och aktiva invånare, ändå har vi en svår utmaning i att bemanna många av våra verksamheter, inte minst inom skolan. Vi vill ta fram en plan på hur vi säkerställer framtida utbildning av personal till kommunens verksamheter. Det innebär bland annat att inspirera och skapa förutsättningar för kommunmedborgarna till att studera vidare. Studieförbunden har en viktig roll för folkbildningen av vuxna och även för kulturen i kommunen och har spelat en avgörande betydelse för integrationen av nyanlända under de senaste åren. Det är också viktigt att ytterligare ansträngningar görs för att få fler högskoleutbildningar till kommunen, då dessa ökar Kramfors attraktivitet och tillgängliggör högre utbildning för fler.

Skolan är de ungas viktigaste arena och ytterligare ansträngningar ska göras för att fånga upp de med tidiga avhopp från skolan. Vårt mål är att 100 % av alla barn och unga ska kunna passera grund- och gymnasieskola med godkända betyg.

Skolan är barnens arbetsplats. Skolmiljön behöver förbättras. Det är viktigt att mobbing, sexism, rasism och annan kränkande behandling stoppas genom snabba åtgärder och ett förebyggande arbete. Skolorganisationen ska arbeta proaktivt med dessa frågor hela tiden. Det handlar i grund och botten om mänskliga rättigheter, om att få vara och bli respekterad för den man är.

Under mandatperioden vill vi även undersöka möjligheten till att erbjuda frukost och frukt på skolorna, för att förbättra och skapa mer jämlika studieförhållanden för alla barn.

 • För att underlätta för barn och unga med sämre studieförutsättningar ska alla barn och unga erbjudas utvidgat pedagogiskt stöd inom den samlade skoldagen.
 • Alla barn måste vara trygga på skolan och i förskolan, därför ska ett aktivt arbete för detta och mot destruktiva normer och våld ske utifrån existerande likabehandlingsplan.
 • Alla barn ska ha rätt till en förskola där den pedagogiska verksamheten håller hög kvalitet. Vi föreslår ett förskolelyft där vi utreder förskollärarnas och barnskötarnas arbetssituation och tänkbara utbildningssatsningar.
 • Bibehåll stöden till studieförbunden.
 • Utreda frukosterbjudande till alla skolbarn.
 • Ta fram en plan på hur vi säkerställer bemanning i våra verksamheter framöver och prissätt de åtgärder som där tas fram.
 • Motverka stillasittande, mer fysisk aktivitet inom skoldagen.
 • Stärk elevhälsovården, utveckla samverkan med regionsjukvården.
 • Se över behovet av specialpedagoger.
 • Varje skola ska ha ett skolbibliotek.

 

Förebyggande arbete

Tidigt stöd i livet och i skolan minskar riskerna för senare problem och avhopp i skolan. Här gäller det att utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer i samhället för att stödja barn och unga som befinner sig i riskzon.

En väl fungerande mödravård, barnavård, förskola och skola är grunden. Men ibland måste stödet stärkas ytterligare. Ju tidigare insatser som samhället kan erbjuda, desto bättre för utsatta familjer och deras barn. Vi menar att detta arbete måste vara prioriterat i framtiden, då allt fler data tyder på att utsattheten och psykosocial ohälsa ökar för vissa grupper. Tidiga insatser lönar sig och ger stora vinster för alla i längden.

Under den senaste mandatperiod avsattes 1 miljon till förebyggande arbete bland ungdom. Det har resulterat i ett samarbetsprojekt mellan skola, primärvården och socialtjänst (Hälsa Lärande Trygghet). Om föräldrarna önskar kan de ge tillstånd till samverkan runt den enskilde innan små problem har blivit stora. Vi kommer fortsatt stödja verksamheten som en naturlig del av stöd till den enskilde. Vi vill fortsätta med det arbete men ser även att det finns behov av att styra upp och samordna de övriga förebyggande insatser vi idag har, framför allt inom skolan. Därför vill vi att det görs ett omtag kring dessa insatser för att samordna dem och säkerställa att resurser används på bästa sätt med syfte att ha en snabbfotad organisation för att tidigt stötta familjer.

Mäns våld mot kvinnor måste uppmärksammas och motarbetas på alla ställen där kommunen bedriver verksamhet, i Krambos lägenheter uppmärksammas detta genom programmet Huskurage. Kommunen behöver även arbeta förbyggande gällande hederskultur.

Kvinnojoursverksamheten ska stödjas på ett långsiktigt sätt.

 • Förebyggande insatser kan ges tidigt under förskoletiden, riktade hembesöksprogram i samverkan med BVC-familjecentral, uppsökande program då barn riskerar att fara illa, och då skolfrånvaro ökar.
 • Nuvarande åtgärder ska utvecklas och samordnas för att skapa en snabbfotad organisation med syfte att tidigt stötta barn, unga och deras familjer. Medel ska avsätts i budget för dessa typer av insatser.
 • Stöd kvinnojoursverksamheten långsiktigt.
 • Ta fram ett program för nolltolerans mot våld mot kvinnor.

 

Fritidsverksamheter

Kommunen har mycket att erbjuda de ungdomar som gillar idrott. 2 hockeyhallar, 3 badhus, skidspår på flera ställen och 1 slalombacke. Snart kommer det även att gå att åter åka skidor i Skulebacken efter att vi nu åter har en fungerande skidlift. Naturen inbjuder till utflykter, bergsbestigning och vandringar.

Eftersom ungdomar vill träffas, och alla inte dessutom gillar idrottsaktiviteter eller organiserad musikskola, så söker man sig till andra ställen, ex lokalerna på biblioteket, eller ställen på stan. A-traktorkulturen har sina egna mötesplatser, och lokal har ordnats för dem genom ideella krafter och tack vare bidrag från bl.a. allmänna arvsfonden. Allmän ungdomslokal saknas i centrala Kramfors, men även på andra orter i kommunen. Kommunen har här ett ansvar att tillsammans med föräldrar och föreningslivet, erbjuda fritidsverksamhet utanför skolan, som kan attrahera barn och ungdom, även om de inte sysslar med idrottsverksamhet. I centrala Kramfors där högstadieskola och gymnasium finns bör en fritidsgård öppnas, med anställd personal. Personal som även skulle kunna fungera som fältassistenter som ska arbeta i samverkan med polis, föräldrar på stan och ett engagerat civilsamhälle.

 • Vi vill öppna en ungdomsgård centralt i Kramfors som har ett samordnande och stöttande uppdrag gentemot övriga fritidsgårdar i kommunen.
 • Vi vill fortsätta satsa på samlingslokaler för ungdomar på olika platser i kommunen. Kommunen ska stödja initiativ på mindre orter, där man vill öppna verksamheter för barn och unga.
 • De ungdomsverksamheter som erhåller kommunalt ekonomiskt stöd måste öka sitt värdegrundsarbete. Rasism, nedvärderande attityder, homofoba tendenser ska aktivt motarbetas. Kommunen ska erbjuda stöd i värdegrundsarbetet där behov finns.

 

Att arbeta i kommunen

Arbetsmiljön som kommunen erbjuder på i sina verksamheter ska vara bra. Idag har vi inom vissa verksamheter stora sjukskrivningstal och vakanser oroar. Kommunen ska vid behov av personal eftersträva tillsvidareanställd personal som ska ha rätt till heltid. Samtidigt är vissa yrken så pass krävande att heltidsnormen är svår att upprätthålla för arbetstagarna, för vissa verksamheter finns ett behov av att förkorta arbetstiden för att säkerställa en god arbetsmiljö. I längden sparar kommunen pengar då det innebär färre sjukskrivningar och ett lägre behov av vikarier och hyrpersonal.

Vänsterpartiet är generellt för 6 timmars arbetsdag som en ny och modernare norm i arbetslivet. Målet är friskare arbetstagare och lägre sjukfrånvaro. Vi menar att det därför är dags för Kramfors kommun att genomföra försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom exempelvis socialtjänst och äldrevård, där problem med arbetsmiljö och höga sjuktal förekommer.

Personal inom äldrevården och hemtjänsten har också fortsatt behov av vidareutbildning, inte minst inom demensvården.

 • Alla har rätt till heltider inom den kommunala organisationen.
 • Vi vill pröva en förändrad heltidsnorm för vissa arbetsgrupper inom ex socialtjänst och hemtjänst.
 • Regelbunden vidareutbildning utifrån behov ska ske.

 

Integration och bostäder

Det finns ett behov av tillgängliga bostäder av olika slag. Mindre hyresrätter är efterfrågade av både ungdomar och pensionärer. Tillräckligt med hyresrätter i kommunens större orter ger äldre möjlighet att flytta in. På så vis kan villor bli till salu, så att barnfamiljer kan etablera sig. Många nysvenskar har barn och behov av större lägenheter gärna i centrala lägen för att underlätta integrationen i samhället vad gäller språk, utbildning, arbete och samhällsliv. Bra boende är en av hörnstenarna för ökad trygghet i livet.

Kommunens verksamheter måste ta ett fortsatt stort ansvar i att skapa arbetsmöjligheter för våra kommunmedborgare, särskilt för de som står långt från arbetsmarknaden och har bristande arbetslivserfarenhet. Praktikplatser, lönebidragsanställningar och etableringsbidrag av olika slag ska naturligtvis nyttjas så långt det är möjligt. Fler arbetsmarknadsutbildningar och högskolekurser i vår kommun bidrar till anställningsbarhet, men också till att fylla vakanser och efterfrågan från näringslivet.

En robust statlig politik är naturligtvis grunden för vad vi lokalt kan genomföra i form av extratjänster, introduktionsjobb och arbetsmarknadsutbildningar.

 • Kommunen måste säkerställa att behovet av moderna hyresrätter tillgodoses.
 • Kommunen ska vara föregångare och fortsatt öppen för olika typer av praktik- och anställningar för kommunmedborgare som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

 

Kultur

Kramfors kommun är känd för sin kulturskola. Vi ska arbeta för att kommunen håller en fortsatt hög profil då det gäller kulturutbud och möjligheter att delta i kulturskolans aktiviteter för barn och unga. Vi vill se fortsatt avgiftsfrihet och ytterligare ansträngningar att bredda verksamheten, och inte minst att engagera fler pojkar och unga män. Såväl patriarkala som rasistiska strukturer och klassamhället skapar hinder för människor att utöva och ta del av kultur. Det måste vi motarbeta.

Arbetsmarknaden för de kulturella och kreativa näringarna är svag i vårt län. Resultatet av konstnärligt skapande kan inte likställas med vanliga varor och tjänster utan har en särskild dimension. Marknadskrafterna kan inte ensamma garantera kulturell mångfald, vare sig lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt, utan huvudansvaret för detta vilar på det allmänna och på kulturpolitiken i stort. Kommunen måste för att bli än mer attraktiv stärka kulturens roll i den offentliga miljön.

Mannaminne är en unik konstnärlig värld, som inte har någon motsvarighet i landet. Mannaminne måste behållas, vårdas och utvecklas, på konstens och kulturens villkor. Ett fortsatt kommunalt ekonomiskt stöd bör finnas kvar, samtidigt som kommunen bör bistå stiftelsen i arbetet med att identifiera andra tänkbara externa finansiärer.

Arbetets Ådalen måste ytterligare lyftas fram. Ådalens industrimuseum på Sandslån, häxmuseet på Hola är verksamheter som motverkar att den unika Ådalshistorien riskerar att falla i glömska. Sveriges välstånd har delvis byggts upp i våra trakter. Händelserna kring Ådalen 1931 skall hållas i aktivt minne. Kramfors kommun kan ta ett aktivt initiativ tillsammans med fackföreningsrörelsen och initiera forumdagar runt den 14 maj varje år. Dessa forumdagar kan göras till en lokal manifestation av arbetets villkor och viktiga samhällsfrågor.

Vi vill att biblioteken i Kramfors värnas. Det få vara slut på besparingarna. Det gäller filialerna såväl som bokbussen. Vi ser goda möjligheter för att de olika verksamheterna i huvudbiblioteket, biblioteket, konsthallen och biografen, kan förstärkas, integreras och utvecklas.  Satsningar på läsfrämjande insatser bör fortsatt prioriteras.

 • Stärk biblioteksverksamheten, en verksamhet som är av stor betydelse för integration och folkbildning.
 • Etablera en långsiktig samverkan med Mannaminne och andra viktiga kulturaktörer i kommunen.
 • Utveckla konceptet Arbetets Ådalen! (Ådalen 31, flottarverksamhet på Sandslån, minnen av sågverksepoken, minnen av medeltida liv)

 

Framtidens landsbygd

Norrlands och Sveriges framtid ligger i dess möjligheter att etablera verksamheter och boenden i vår region. I en framtid kommer matproduktion att vara en viktig faktor. Matsuveränitet betyder att vi har förmågan att själva producera det som vi konsumerar. Så är inte fallet i dagsläget. Landet är starkt beroende av import och detta gäller även vår kommun. Självförsörjningsgraden nu ligger på endast 50 %.

 • Stötta nya former för byasamverkan, lokal matproduktion, modernt hållbart boende på landsbygd.
 • Fortsatt stimulans till byarna med kommunala ortsutvecklingsbidrag!

 

Näringsliv, turism, bredband, kommunal service

Höga Kustens popularitet som besöksmål stiger nationellt och internationellt. Såväl den inhemska som den internationella turismen kommer sannolikt att öka ytterligare. Samverkan mellan alla kommuner med anknytning till Höga Kusten ska naturligtvis stöttas för att skapa intressanta besökspaket. En expanderande turism skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna för att människor söker sig hit till våra trakter för boende.

 Att Kramfors centrum och kommunens större orter är levande och attraktiva platser är av yttersta vikt om kommunen vill bromsa befolkningsminskningen. Vi ser det som nödvändigt att kommunen arbetar och samverkar med aktuella parter för att skapa mer liv och rörelse i centrummiljöerna. Genom nyetableringar, nytänkande omstruktureringar av befintliga verksamheter, detaljplaner som möjliggör för boende i attraktiva lägen och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer kan vi skapa nya mötesplatser, ökat utbud och ett tryggare men samtidigt mer omväxlande offentligt rum.

I Kramfors har vi långt kvar för att nå full bredbandstäckning även om stora insatser genomförts de senaste åren. För att öka tillgängligheten i kommunen är en utbyggnad av bredbandsstrukturen av största betydelse. Det kan göras genom det kommunala bolaget Mediateknik och på andra sätt.

Med dagens teknik kan också företag och traditionellt urban verksamhet förläggas i landsbygd och glesbygd. Dessa visioner ska omsättas i konkreta förslag och verksamhetsidéer inte minst av en aktiv kommunal organisation, som ser framtidsmöjligheter.

Kommunen har ett ansvar att stötta kommuninvånare som har behov av hjälp med att kontakta myndigheter, få tillgång till samhällsinformation m.m. Utifrån detta bör kommunen se över hur så kan ske på bästa sätt, om ex. Kom in kan ges ett utökat uppdrag alternativt att det etableras servicepunkter runt om i kommunen.

 • Bredda arbetet och samverkan för att arbeta för attraktiva centrummiljöer.
 • Stötta för ökad hållbar turismnäring i kommunen.
 • Arbeta för en ökad bredbandstäckning.
 • Se över hur kommunen kan säkerställa samhällsservice och samhällsinformation till kommuninvånare i hela kommunen.

 

Samverkan i vården mellan regionen och kommun

Kommunen och regionen måste få till en bättre samverkan kring alla kommuninvånare som berörs av både kommunens omsorgstjänster och regionens hälso- och sjukvård så som äldre och barn och unga. Idag när andelen äldre med behov av både regionens och kommunens vård och omsorg växer är det mycket viktigt att få sådan samverkan på plats. Arbetet för ”Nära vård” initierat av staten och som nu drivs av regionen tillsammans med länets kommuner syftar just till detta. Det är viktigt att det arbetet prioriteras och ges fokus i de av kommuners verksamheter som berörs.

Vänsterpartiet vill dock att kommunerna och regionen (i vårt område Sollefteå och Kramfors kommuner och Region Västernorrland) går längre än bara Nära vårds-arbetet för att säkerställa en god samverkan dem emellan. Därför vill vi att regionen och nämnda kommuner bildar en gemensam organisation, ett så kallat sammanhållet vårdområde, där de gemensamt ansvarar för och driver hela vårdkedjan med primärvård, sjukhus, hemsjukvård och omsorgsverksamhet. Genom att kommun och region går ihop och agerar som en huvudman minskar risken för att patienter faller mellan stolarna samtidigt som man kan göra samordningsvinster och få en bättre ekonomi. Exakt utformning av det sammanhållna vårdområdet tas fram i samverkan med Sollefteå kommun och Region Västernorrland.

 • Vi kommer arbeta för att Kramfors kommun kan få tillstånd ett sammanhållet vårdområde tillsammans med Sollefteå kommun och Region Västernorrland.

 

 

 

 

Kopiera länk